„GRZEŚ” BOLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000271236
Numer REGON: 180194450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[RDF/375890/22/110]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRZEŚ” BOLAK SPÓŁKA JAWNA2009-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina TARNOWIEC miejscowość GLINICZEK2007-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GLINICZEK nr domu 99 kod pocztowy 38-204 poczta TARNOWIEC kraj POLSKA 2007-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2006 R. REP. A NR 6836/2006, NOT. AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE UL. KOŚCIUSZKI 4.2007-01-04 do dziś
230.04.2009 R. DOKONANO ZMIANY TREŚCI UMOWY: PAR. 3, PAR. 11 PKT 12009-07-21 do dziś
3ZMIANA TREŚCI PAR. 11 PKT 1 UMOWY -TJ. ZMIANA WSPÓLNIKA -W MIEJSCE ZMARŁEGO ZYGMUNTA BOLAK WSTĄPIŁ SYN ŁUKASZ BOLAK NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMOWY Z DNIA 20.07.2011 R.2011-08-25 do dziś
430.12.2011 R. -ZMIANA PAR. 11 PKT 12012-01-16 do dziś
5UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „GRZEŚ” BOLAK SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W GLINICZKU W SPRAWOE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 22.07.2019 R., DO KTÓREJ ZAŁĄCZNIK STANOWI UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ W NOWYM BRZMIENIU. ZASTĄPIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2019-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLAK2011-08-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLAK2012-01-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2007-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLAK2012-01-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLAK2011-08-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-09-06 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-09-06 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-09-06 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-09-06 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-09-06 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-09-06 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-09-06 do dziś
896 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2019-09-06 do dziś
995 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów