ARTFIN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000271172
Numer REGON: 180194438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-01-05
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/54081/17/310]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFIN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2015-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. KOSYNIERÓW nr domu 44 kod pocztowy 41-219 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2018-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2006 R. REP. A NR 12329/2006, NOT. BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA W RZESZOWIE2007-01-04 do dziś
206.09.2012; 4569/2012; KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WYSZYŃSKA, DARIUSZ KOT NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA 31-543 KRAKÓW, UL. PŁK. FRANCESCO NULLO 3, NIP-6751399307, ZMIANA PAR. 2 I 5 UMOWY SPÓŁKI2012-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDROŃCZYK2012-12-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2012-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŹDZIK2012-12-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 24.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2012-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2007-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŹDZIK2012-12-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBIEDROŃCZYK2012-12-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2012-12-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-12-17 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-12-17 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-12-17 do dziś
435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-12-17 do dziś
538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-12-17 do dziś
639 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-12-17 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-13 do dziś
2data złożenia 21.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-11-13 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-11-13 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów