FIRMA HANDLOWA ŁODZIŃSCY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000270897
Numer REGON: 120378270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499425/23/798]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ŁODZIŃSCY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KALWARYJSKA nr domu 25 kod pocztowy 30-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2006 R. PRZED NOTARIUSZEM ZYGMUNTEM TRUSZKIEWICZEM W KANCELARII W KRAKOWIE PRZY UL. RTM. DUNIN-WĄSOWICZA 8/5; REP. A NR 7230/20062006-12-28 do dziś
215.01.2009 R., NOTARIUSZ EDWARD DROZD, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 325/2009 ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁODZIŃSKI2006-12-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2006-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000 ZŁ2009-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁODZIŃSKA2021-08-19 do dziś
2. ImionaEWA IWONA2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁODZIŃSKI2006-12-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2006-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-02-12 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-12 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-02-12 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-02-12 do dziś
566 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2009-02-12 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-02-12 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-02-12 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-12 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-02-12 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2008 okres 20072008-06-24 do dziś
2data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
3data złożenia 21.05.2010 okres 2009 ROK2010-06-07 do dziś
4data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
5data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
6data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
12data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
13data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
14data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
15data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
16data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-06-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
32009 ROK2010-06-07 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-06-24 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
32009 ROK2010-06-07 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów