INTEGRATED FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-02 godz. 14:50:06
Numer KRS: 0000270851
Numer REGON: 140861200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-08-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/38575/22/354]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140861200 NIP 52134255712007-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KONSTANCIŃSKA nr domu 3B nr lokalu 49 kod pocztowy 02-942 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPORZĄDZONY DNIA 13.06.2006 ROKU PRZED NOTARIUSZEM EWĄ KULESZĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, REP. A NR 3228/2006 AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O ZMIANIE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPORZĄDZONY DNIA 14.11.2006 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ ŻARSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, REP. A NR 5569/2006, ZMIANA § 1.1 ORAZ § 1.2.2006-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANMOMU LIMITED2019-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2019-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULA2006-12-28 do dziś
2. ImionaJERZY2006-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-12-28 do dziś
274 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2006-12-28 do dziś
374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-28 do dziś
474 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2006-12-28 do dziś
570 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-28 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-28 do dziś
770 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-12-28 do dziś
874 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2006-12-28 do dziś
965 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-12-28 do dziś
1065 22 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2007 okres 13.06.2006 -31.12.20062007-11-23 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-08-17 do dziś
3data złożenia 20.06.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-17 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-17 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-17 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-17 do dziś
7data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-09 do dziś
8data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
9data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-29 do dziś
10data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.06.2006 -31.12.20062007-11-23 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-08-17 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-17 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-17 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-17 do dziś
6OD 31.12.2013 DO 31.12.20132015-08-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.06.2006 -31.12.20062007-11-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów