„LA MARQUEUSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000270478
Numer REGON: 140804626
Numer NIP: 5252382848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-06-07
Sygnatura akt[RDF/611267/24/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140804626 NIP 52523828482008-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA MARQUEUSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OKOPOWA nr domu 58 nr lokalu 72 kod pocztowy 01-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 GRUDZIEŃ 2006, ELŻBIETA MAGNUSZEWSKA-BINEK WARSZAWA 02-953 UL. KOSIARZY 37 LOKAL 90 REPERTORIUM: A NR 3343/20062006-12-22 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 21-08-2008 R. NUMER REPERTORIUM A 6011/2008 ANETA LESZCZYŃSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA § 4.12008-10-13 do dziś
3DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 04.05.2023, NUMER REPERTORIUM: A NR 1911/2023, MARTA WALENTYNOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2023-05-16 do dziś
426.07.2023 R. - MARTA WALENTYNOWICZ - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3412/2023 - ZMIENIONO § 7.2023-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOWSKA GĘSIOREK2006-12-22 do dziś
2. ImionaURSZULA2006-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2023-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2023-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOWSKA GĘSIOREK2006-12-22 do dziś
2. ImionaURSZULA2006-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2008-10-13 do dziś
232 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2008-10-13 do dziś
332 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2008-10-13 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-10-13 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-10-13 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-10-13 do dziś
795 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2008-10-13 do dziś
824 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2008-10-13 do dziś
947 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 20082009-07-09 do dziś
2data złożenia 27.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-05 do dziś
3data złożenia 04.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-17 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-22 do dziś
5data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
10data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-28 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-06-29 do dziś
13data złożenia 03.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
14data złożenia 18.09.2023 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162023-09-18 do dziś
15data złożenia 07.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082009-07-09 do dziś
22010 ROK2011-07-05 do dziś
32011 ROK2012-07-17 do dziś
42012 ROK2013-07-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162023-09-18 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082009-07-09 do dziś
22010 ROK2011-07-05 do dziś
32011 ROK2012-07-17 do dziś
42012 ROK2013-07-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów