LA GIOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000270352
Numer REGON: 363221139
Numer NIP: 6772413283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-11-06
Sygnatura akt[RDF/569302/23/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA GIOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SYROKOMLI nr domu 3 nr lokalu 10 kod pocztowy 30-102 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 LISTOPADA 2006 R. REPERTORIUM A NR 1161/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ NR 11 PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA -UMOWA SPÓŁKI2006-12-21 do dziś
214.08.2018 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 4616/2018, NOTARIUSZ MATEUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI, SKWER BŁ. KSIĘDZA JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO NR 5 W PROSZOWICACH - ZMIANA: § 7 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI; 30.09.2019 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 5584/2019, NOTARIUSZ MATEUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI, SKWER BŁ. KSIĘDZA JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO NR 5 W PROSZOWICACH- ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI; 27.01.2020, REP. A 509/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI, SKWER BŁ. KSIĘDZA JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO NR 5 W PROSZOWICACH - ZMIANA § 7 ORAZ § 8 UMOWY2020-08-21 do dziś
322.04.2022 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 3653/2022, NOTARIUSZ MATEUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI, SKWER BŁ. KSIĘDZA JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO NR 5 W PROSZOWICACH- ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI;2022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERTEPNY2020-08-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BOGUMIŁ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIELAK2020-08-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH, W KTÓRYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIEDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH -DLA USTALENIA SPOSOBU REPREZENTACJI -ZLICZA SIE SUMĘ ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK OBROTOWY.2006-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIELAK2019-02-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-12-11 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-11 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-12-11 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-12-11 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-11 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-12-11 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-11 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2011 okres 16.11.2006 R. -31.12.2007 R.2011-03-16 do dziś
2data złożenia 12.02.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-16 do dziś
3data złożenia 12.02.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-16 do dziś
4data złożenia 12.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-16 do dziś
5data złożenia 04.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-30 do dziś
6data złożenia 04.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-30 do dziś
7data złożenia 04.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
8data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
9data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-30 do dziś
10data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
11data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
12data złożenia 13.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-13 do dziś
13data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
14data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-09 do dziś
15data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-11 do dziś
16data złożenia 06.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.11.2006 R. -31.12.2007 R.2011-03-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-16 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-16 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-09 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-11 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.11.2006 R. -31.12.2007 R.2011-03-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-16 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-16 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-16 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-09 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów