DOCS INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000270015
Numer REGON: 140644393
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242394/20/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140644393 NIP 52523745012007-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCS INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRÓJECKA nr domu 5 kod pocztowy 02-019 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 1.08.2006 R. PRZED DOROTĄ KAŁOWSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ NR 12/14 LOKAL B-2, REPERTORIUM A NUMER 9183/20062006-12-15 do dziś
220.02.2019 R., REP. A NR 231/2019, NOTARIUSZ ANNA RUTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §2 UST. 1, OGŁOSZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2019-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCS INTERNATIONAL B.V.2006-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałySZEŚĆSET UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH2006-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2006-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2006-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALFE2019-07-22 do dziś
2. ImionaBARRY EDWARD2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOULIHAN2015-02-19 do dziś
2. ImionaJAMES JOSEPH2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-04-05 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-05 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-05 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-04-05 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-05 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-05 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-04-05 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2007 okres 01.09.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
2data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-11-03 do dziś
3data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-11-04 do dziś
4data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-11-07 do dziś
5data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-29 do dziś
6data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-29 do dziś
7data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-29 do dziś
8data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-29 do dziś
10data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
11data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
12data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072011-11-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-11-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-11-07 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-29 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-29 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072011-11-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-11-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-11-07 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-29 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-29 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów