FIRMA HANDLOWA „SOFT” MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000270009
Numer REGON: 180190630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500566/23/804]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SOFT” MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SPÓŁKA JAWNA2006-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2006-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica PROF. L. CHMAJA nr domu 4 kod pocztowy 35-021 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2006-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12. ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2006-12-20 do dziś
229.05.2009 R. -ZMIENIONO PAR. 2 UST. 2 I PAR. 12, DODANO PAR. 14 A.2009-06-10 do dziś
312.11.2019 R., ZMIANA PAR. 10, PAR. 12 I PAR. 132020-02-13 do dziś
411.05.2021R. - ZMIANA PAR. 102021-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2006-12-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2020-02-13 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY JEDNOOSOBOWO2006-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2020-02-13 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2006-12-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAZUR2011-09-19 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2011-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA, SAMODZIELNA2011-09-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-10 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-10 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-06-10 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-10 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-06-10 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-06-10 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-10 do dziś
877 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-06-10 do dziś
946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2020-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2009 okres ROK 20082009-06-10 do dziś
2data złożenia 14.05.2010 okres 2009 ROK2010-06-29 do dziś
3data złożenia 03.06.2011 okres 2010 R.2011-06-16 do dziś
4data złożenia 09.08.2012 okres 2011 R.2012-08-22 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
7data złożenia 17.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
8data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
10data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
11data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-22 do dziś
12data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
13data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14data złożenia 09.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
15data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20082009-06-10 do dziś
22009 ROK2010-06-29 do dziś
32010 R.2011-06-16 do dziś
42011 R.2012-08-22 do dziś
52012 ROK2013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-22 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów