„BUPRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000269947
Numer REGON: 020435538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4596/21/89]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020435538 NIP 61415698862007-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUPRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KAMIENNOGÓRSKI gmina LUBAWKA miejscowość LUBAWKA2006-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBAWKA ulica WODNA nr domu 26 kod pocztowy 58-420 poczta LUBAWKA kraj POLSKA 2014-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2006 R., NOTARIUSZ IRENEUSZ BARCIŚ KANCELARIA NOTARIALNA W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO NR 20 REP. A NR 3844/2006; 28.11.2006 R., NOTARIUSZ IRENEUSZ BARCIŚ KANCELARIA NOTARIALNA W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO NR 20 REP. A NR 4165/2006 ZMIENIONO § 5 PKT 16 UMOWY SPÓŁKI.2006-12-14 do dziś
205.05.2014 R., REPERTORIUM A NR 1506/2014, KANCELARIA NOTARIALNA IRENEUSZ BARCIŚ Z SIEDZIBĄ PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 12, KAMIENNA GÓRA; W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONE ZOSTAŁY: § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 15 UST. 1.2014-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2014-06-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2014-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2014-06-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2014-06-30 do dziś
2. ImionaANIELA KRYSTYNA2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2014-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2006-12-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2006-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJASIŃSKI2014-06-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-06-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2007 okres 08.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
2data złożenia 11.08.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-26 do dziś
3data złożenia 16.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
4data złożenia 09.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 R. 31 GRUDNIA 2009 R.2010-04-14 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-07-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
10data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
21 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-26 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
41 STYCZNIA 2009 R. 31 GRUDNIA 2009 R.2010-04-14 do dziś
52010 R.2011-07-21 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
21 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-26 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
41 STYCZNIA 2009 R. 31 GRUDNIA 2009 R.2010-04-14 do dziś
52010 R.2011-07-21 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów