CTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000269813
Numer REGON: 140859633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2014-07-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32216/14/105]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻEGAŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 04-713 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DN.08.12.2006 R. -NOTARIUSZ HANNA KACPRZYK-KUCHARSKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 11883/2006;2006-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWSKI2014-07-17 do dziś
2. ImionaMAREK FRANCISZEK2014-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2014-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWSKI2014-07-17 do dziś
2. ImionaMAREK FRANCISZEK2014-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-14 do dziś
252 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-12-14 do dziś
352 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-12-14 do dziś
452 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-12-14 do dziś
555 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2006-12-14 do dziś
655 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-12-14 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-12-14 do dziś
863 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-12-14 do dziś
963 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2006-12-14 do dziś
1063 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-12-14 do dziś
1165 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-12-14 do dziś
1250 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2006-12-14 do dziś
1370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-14 do dziś
1470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-14 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2006-12-14 do dziś
1674 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-14 do dziś
1750 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-14 do dziś
1851 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-12-14 do dziś
1951 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-12-14 do dziś
2051 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-12-14 do dziś
2151 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2006-12-14 do dziś
2251 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-12-14 do dziś
2352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
2data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
3data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
4data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
5data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
6data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów