BOLECHOWICE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000269807
Numer REGON: 120353688
Numer NIP: 6762335535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/6141/22/220]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120353688 NIP 67623355352009-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLECHOWICE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 2A nr lokalu 2 kod pocztowy 31-513 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 PAŻDZIERNIK 2006 ROKU, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY ULICY MASARSKIEJ NR 7/1, REP. A NR 6719/20062006-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLETCHER2006-12-14 do dziś
2. ImionaROBERT MARK2006-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2010-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALI LAKHA2010-10-25 do dziś
2. ImionaGULAMABBAS HASSAN2010-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2010-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLETCHER2006-12-14 do dziś
2. ImionaROBERT MARK2006-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2019-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-02-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2019-02-11 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-02-11 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-02-11 do dziś
543 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-02-11 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-02-11 do dziś
741 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-11 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-11 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2019-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2008 okres 30.10.2006 -31.12.20072008-07-31 do dziś
2data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
3data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
4data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-05 do dziś
5data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-03-05 do dziś
6data złożenia 03.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
7data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-06 do dziś
8data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
9data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
10data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.10.2006 -31.12.20072008-07-31 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-03-05 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-03-05 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.10.2006 -31.12.20072008-07-31 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-03-05 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-03-05 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów