„ARTKAEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000269702
Numer REGON: 220339930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-02-18
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/2836/21/324]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220339930 NIP 58621851642009-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTKAEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA kraj POLSKA 2019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2006 R. NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REPERTORIUM A NR 10122/2006 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2006-12-13 do dziś
215.06.2009, REPERTOEIUM A 4573/09 NOTARIUSZ IGOR POPOW KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, ZMIANA TREŚCI PAR. 7.1, PAR. 17 -DOTYCHCZASOWA TREŚĆ TEGO PARAGRAFO OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 ORAZ PO UST. 1 DODAJE SIĘ UST. 22009-09-03 do dziś
325.03.2016 ROKU, REP. A NR 866/16, NOTARIUSZ IGOR POPOW, KANCELARIA NOTARIALNA UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3, 15-095 BIAŁYSTOK ZMIENIONO PAR.3 UMOWY SPÓŁKI2016-04-28 do dziś
419.09.2017 R. W KN PAULINY KIERUS-TUNKOWSKIEJ W GDYNI, REP. A NR 1420/2017 ZMIENIONO § 32017-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAATH2018-02-20 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JÓZEF2018-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2006-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-03 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-03 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-03 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-09-03 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-03 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-03 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-09-03 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-03 do dziś
947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-03 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
2data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
3data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
4data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
6data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
7data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
10data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
51.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
51.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRACHOWICZ KOLAN2020-02-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART.69 § 1 KPC W SPRAWIE Z POWÓDZTWA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W SPRAWIE O ZAPŁATĘ, SYGN.AKT IX GNC 996/192020-02-24 do dziś
6. Data powołania kuratora13.12.20192020-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARMACH2021-02-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-18 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POSTANOWIENIE Z DNIA 13.10.2020 ROKU, SYGN. AKT GD VIII NS-REJ. KRS 11199/20/6792021-02-18 do dziś
6. Data powołania kuratora13.10.20202021-02-18 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać27.11.20212021-02-18 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów