TAMEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000269625
Numer REGON: 140779851
Numer NIP: 5252380648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[RDF/477981/23/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140779851 NIP 52523806482007-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LISTOPADA 2006 R. REPERTORIUM A NR 17619/2006, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, PRZY UL. GŁOWACKIEGO NUMER 4.2006-12-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 910/2007, SPORZĄDZONY DNIA 19 STYCZNIA 2007 ROKU PRZEZ SŁAWOMIRA STROJNEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GAŁCZYŃ- SKIEGO 4WWARSZAWIE. NR ZMIENIONEGO § : § 16 UST. 2.2007-02-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 10235/2009, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA 00-362 WARSZAWA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY. ZMIANIE ULEGA § 5 ORAZ § 15 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMEX SPÓŁKA AKCYJNA2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0111057272006-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000051498 2006-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały341.937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.096.850 PLN2006-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego17096850,00 ZŁ2006-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport117096850,00 ZŁ2006-12-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2006-12-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2006-12-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWÓJCIK2008-02-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-15 do dziś
21. NazwiskoWÓJCIK2008-02-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-15 do dziś
31. NazwiskoWÓJCIK2006-12-12 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-10-30 do dziś
243 32 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-10-30 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-30 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-30 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-30 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-30 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-30 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-10-30 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-10-30 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
2data złożenia 25.07.2008 okres ROK 20072008-08-20 do dziś
3data złożenia 01.09.2009 okres 2008 R.2009-10-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
5data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
6data złożenia 10.07.2012 okres 20112012-07-17 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 20122013-08-12 do dziś
8data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9data złożenia 27.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
10data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
11data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12data złożenia 28.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
13data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
15data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-03 do dziś
16data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
2ROK 20072008-08-20 do dziś
32008 R.2009-10-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
620112012-07-17 do dziś
720122013-08-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
2ROK 20072008-08-20 do dziś
32008 R.2009-10-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
620112012-07-17 do dziś
720122013-08-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów