„A.KONIG POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000269511
Numer REGON: 240424145
Numer NIP: 9542564465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2015-08-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/25809/15/802]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240424145 NIP 95425644652007-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.KONIG POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.KATOWICE gmina M.KATOWICE miejscowość KATOWICE2006-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica LIGONIA nr domu 30 kod pocztowy 40-036 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2006-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK, 40-021 KATOWICE, UL. DAMROTA 16-18, REPERTORIUM „A” NUMER 5809/2006.2006-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARGA2012-01-10 do dziś
2. ImionaGYULA2012-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.900,00 ZŁ2012-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARGA2012-01-10 do dziś
2. ImionaGYULA2012-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 PRZETWARZANIE ODPADÓW2006-12-11 do dziś
245 BUDOWNICTWO2006-12-11 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2006-12-11 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW2006-12-11 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-12-11 do dziś
670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-12-11 do dziś
772 INFORMATYKA2006-12-11 do dziś
874 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2006-12-11 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2007 okres 02.08.2006 -31.12.20062007-10-26 do dziś
2data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
3data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
5data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
6data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
7data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
8data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
9data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.08.2006 -31.12.20062007-10-26 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
601.01.2011 - 31.01.20112012-10-08 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.08.2006 -31.12.20062007-10-26 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
601.01.2011 - 31.01.20112012-10-08 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów