EWAN ANDRZEJ HILDEBRAND SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000269509
Numer REGON: 220342960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[RDF/289102/21/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAN ANDRZEJ HILDEBRAND SPÓŁKA JAWNA2006-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA nr domu 215B kod pocztowy 80-017 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.2006 R.2006-12-12 do dziś
201.03.2007 R. REP. A NR 859/2007 NOTARIUSZ JADWIGA SZULC-KOŁYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W CHOJNICACH, UL. KOŚCIUSZKI 2/12. ZM.PAR. 72007-03-21 do dziś
325.11.2009 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 62009-12-22 do dziś
402.01.2012 R. ZMIANA: § 7 UST. 1, § 7 UST. 2 PKT 3), W § 11 UST. 1.2012-01-24 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ANEKSEM Z DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2015-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILDEBRAND2006-12-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILDEBRAND2006-12-12 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2006-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILDEBRAND2006-12-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILDEBRAND2006-12-12 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2006-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-22 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-12-22 do dziś
346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-12-22 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-22 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-12-22 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-22 do dziś
747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-22 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-12-22 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-12-22 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-06-28 do dziś
2data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-28 do dziś
3data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
4data złożenia 06.06.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-06-10 do dziś
5data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
6data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
8data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
10data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
11data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
13data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
14data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-06-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-28 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-06-10 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów