„A-L STAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000269406
Numer REGON: 320278466
Numer NIP: 8512992902
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2010-01-21
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/516/10/233]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320278466 NIP 85129929022008-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-L STAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2007-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 50 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-497 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2007-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.11.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 11573/20062006-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„A-L STAAL” A/S2006-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDERSEN2006-12-14 do dziś
2. ImionaBENT TRELDAL2006-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-12-14 do dziś
228 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2006-12-14 do dziś
328 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2006-12-14 do dziś
428 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-12-14 do dziś
528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-12-14 do dziś
645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-12-14 do dziś
771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-12-14 do dziś
871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-12-14 do dziś
960 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-12-14 do dziś
1060 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-12-14 do dziś
1174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-12-14 do dziś
1274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-12-14 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-14 do dziś
1474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-14 do dziś
1593 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-14 do dziś
1628 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-14 do dziś
1728 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-12-14 do dziś
1828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-22 do dziś
2data złożenia 16.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-07-22 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-07-22 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów