SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MANSARD” W KALISZU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000269016
Numer REGON: 250445760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2011-08-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/11409/11/95]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP2504457602006-12-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MANSARD” W KALISZU2006-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS 1304 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU2006-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2006-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica WIDOK nr domu 7-9 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2006-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 28.03.1994 R. 20.11.2006 R. -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-12-14 do dziś
230.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 4 UST. 3, § 13, § 21, § 30 UST. 5, 6, 9; -DODANO: § 7 UST. 10.2008-05-20 do dziś
323.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 6 UST. 3, § 18 UST. 1, § 31, § 33 UST. 2; -W § 7 UST. 9 DODANO ZDANIE.2008-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUGAJNA2009-10-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELŻBIETA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2009-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-22 do dziś
21. NazwiskoSTADTMULLER2006-12-14 do dziś
2. ImionaTERESA ANNA2006-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRADOWSKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2009-10-22 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZEWSKA2009-10-22 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-14 do dziś
2data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
4data złożenia 25.02.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-24 do dziś
5data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów