HIGHCODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000269008
Numer REGON: 140852128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-01-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/2170/21/495]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHCODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DEZYDEREGO ADAMA CHŁAPOWSKIEGO nr domu 61 nr lokalu 4 kod pocztowy 02-787 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LISTOPADA 2006 R. -UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA, NOTARIUSZ EWA BRZEZIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRÓJECKIEJ 43 LOK. 4, REP. A NR 7188/20062006-12-04 do dziś
229.12.2015 R., REP. A NR 16126/2015, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2 ORAZ § 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUNDLAND2016-11-17 do dziś
2. ImionaJACEK2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-03-01 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-03-01 do dziś
346 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2016-03-01 do dziś
458 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2016-03-01 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-03-01 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-03-01 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2016-03-01 do dziś
882 2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2016-03-01 do dziś
985 EDUKACJA2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-13 do dziś
2data złożenia 13.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-13 do dziś
3data złożenia 13.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-13 do dziś
4data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-24 do dziś
5data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-24 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 7/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HIGHCODO SP. Z O.O. Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R., W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ GURDĘ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA GURDA W WARSZAWIE, SPORZĄDZONY W DNIU 11 GRUDNIA 2020 R., REP. A 4300/2020,2021-01-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGRUNDLAND2021-01-22 do dziś
2. ImionaJACEK2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 7/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HIGHCODO SP. Z O.O. Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R., W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ GURDĘ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA GURDA W WARSZAWIE, SPORZĄDZONY W DNIU 11 GRUDNIA 2020 R., REP. A 4300/2020,2021-01-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów