ENERGORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000268867
Numer REGON: 140768072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/31503/21/805]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140768072 NIP 52725265982008-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica RUSKA nr domu 65 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-079 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-09-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENERGORAMA@GRUPACASIUS.PL2014-09-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENERGORAMA.PL2014-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.11.2006 R., NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C.W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK.15, NUMER REPERTORIUM A 14978/2006.2006-11-30 do dziś
2W DNIU 20.12.2007 R. PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM KACZMARCZYKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GRÓJCU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 15 LOK. 14 DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI (REP. A NR 6928/2007) TJ. ZMIENIONO § 2 ORAZ § 3 UMOWY SPÓŁKI2008-02-07 do dziś
301.07.2009 R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA-PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/25, REPERTORIUM A NR 1703/2009, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 8, § 9, § 10, § 14.2009-12-21 do dziś
416.01.2013 R., NOTARIUSZ JANINA ZAPOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 4/4, REP. A NR 132/2013, ZMIENIONO § 2 PKT 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRLIT2014-09-22 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ROBERT2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIECY ZŁOTYCH)2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROKWA2014-11-20 do dziś
2. ImionaIDA2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138.000 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego208500,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1138000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-21 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-21 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-12-21 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-21 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-21 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-12-21 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-21 do dziś
835 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-12-21 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-21 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-21 do dziś
1181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-12-21 do dziś
1282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-12-21 do dziś
1369 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-12-21 do dziś
1470 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-12-21 do dziś
1570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-12-21 do dziś
1664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-21 do dziś
1766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-21 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-21 do dziś
1978 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-12-21 do dziś
2062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-12-21 do dziś
2163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-12-21 do dziś
2277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-21 do dziś
2301 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2009-12-21 do dziś
2401 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2009-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.11.2008 okres 13.12.2006 R. -31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
2data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
3data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
4data złożenia 16.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-25 do dziś
5data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
6data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.12.2006 R. -31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-25 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.11.2006 R. -31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-25 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAKOMY2020-03-20 do dziś
2. ImionaAGATA ANNA2020-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-20 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania26.02.2020 R., POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU I WYDZIAŁ CYWILNY NA PODSTAWIE ART. 69 KPC, USTANOWIĆ DLA STRONY POZWANEJ ENERGORAMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI WE WROCŁAWIU NIE POSIADAJĄCEJ ORGANU MOGĄCEGO JĄ REPREZENTOWAĆ, KURATORA W OSOBIE RADCY PRAWNEGO AGATĘ ŁAKOMY.2020-03-20 do dziś
6. Data powołania kuratora26.02.20202020-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARCZAREK2021-11-30 do dziś
2. ImionaEWA2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY WYDZIAŁ I CYWILNY Z DNIA 22.07.2021R..SYGN. AKT I NS 326/21 KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC Z UWAGI NA TO, ŻE W ORGANACH SPÓŁKI ZACHODZĄ BRAKI UNIEMOŻLIWIAJĄCE JEJ REPREZENTACJĘ2021-11-30 do dziś
6. Data powołania kuratora22.07.20212021-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLIRAD2021-12-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-06 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU X WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z DNIA 17.09.2020R. SYGN. AKT X GNC 454/20 KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC2021-12-06 do dziś
6. Data powołania kuratora17.09.20202021-12-06 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.04.2016R. O ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI2016-05-04 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 5/07/2017 Z DNIA 06.07.2017R. O UCHYLENIU LIKWIDACJI, 06.07.20172018-08-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2016-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.04.2016R. O ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI2016-05-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów