BOWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000268756
Numer REGON: 140754756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306354/21/758]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK miejscowość MILANÓWEK2018-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MILANÓWEK ulica UL. OWCZARSKA nr domu 16 kod pocztowy 05-822 poczta MILANÓWEK kraj POLSKA 2018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 LISTOPADA 2006 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY SIENNEJ 72 A LOK. 606, REPERTORIUM A NR 4984/2006.2006-11-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.12.2012 R., REP. A NR 9120/12, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA KUCZYŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM BEATA KUCZYŃSKA NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI NOTARIUSZ S.C. - ZMIANA PAR. 3, PAR. 8 PKT 1 I PAR. 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2012-12-17 do dziś
321.06.2018 R., REP. A NR 7556/2018, NOTARIUSZ WIKTOR MŁYNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM. ZMIANA § 3, § 7.2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEBOWSKA2018-09-10 do dziś
2. ImionaANETA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ2020-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2012-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEBOWSKA2016-03-11 do dziś
2. ImionaANETA2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEBOWSKI2012-12-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-09-10 do dziś
256 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-09-10 do dziś
379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2018-09-10 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-09-10 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-09-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-09-10 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-10 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-09-10 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
2data złożenia 20.12.3013 okres 01.01.2007-31.12.20072014-01-03 do dziś
3data złożenia 20.12.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082014-01-03 do dziś
4data złożenia 20.12.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092014-01-03 do dziś
5data złożenia 20.12.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102014-01-03 do dziś
6data złożenia 20.12.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112014-01-03 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8data złożenia 15.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
9data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
13data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
201.01.2007-31.12.20072014-01-03 do dziś
301.01.2008-31.12.20082014-01-03 do dziś
401.01.2009-31.12.20092014-01-03 do dziś
501.01.2010-31.12.20102014-01-03 do dziś
601.01.2011-31.12.20112014-01-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
201.01.2007-31.12.20072014-01-03 do dziś
301.01.2008-31.12.20082014-01-03 do dziś
401.01.2009-31.12.20092014-01-03 do dziś
501.01.2010-31.12.20102014-01-03 do dziś
601.01.2011-31.12.20112014-01-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów