SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMEN”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000268602
Numer REGON: 017174741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/40870/22/91]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017174741 NIP 11326665702012-11-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMEN”2006-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS NE 3546 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2006-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIĘDZYBORSKA nr domu 119 nr lokalu 11 kod pocztowy 04-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.09.2000 R.2006-11-28 do dziś
2ZMIANA 17.12.2010 ZMIANA: § 4 PKT 1 I 2; § 7 PKT 1 I 3; § 8 PKT 5; § 9 PKT 1 I 2; § 11 PKT 1; § 12 PKT 1; § 12 PKT 2; § 16 PKT 3 I 4; § 18 PKT 1 I 2; § 35 PKT 1; § 42; § 43 PKT 3; DODANY: § 12 PKT 4; § 16 PKT 5; § 18 PKT-Y 4-8: ROZDZIAŁ IIIA, § 19 A-19 F; § 43 PKT 4;2012-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONY (PEŁNOMOCNIK)2006-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRÓŻAŃSKI2022-10-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-26 do dziś
21. NazwiskoMALCZYŃSKA2022-10-26 do dziś
2. ImionaDAGMARA STEFANIA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-26 do dziś
31. NazwiskoBOLIMOWSKI2012-11-30 do dziś
2. ImionaARTUR JAKUB2012-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZOSKIEWICZ2022-10-26 do dziś
2. ImionaADAM2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEPIETOWSKA2017-01-09 do dziś
2. ImionaAGATA2017-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-11-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2data złożenia 02.10.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-30 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
4data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
5data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-09 do dziś
6data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
7data złożenia 06.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
8data złożenia 04.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-11-30 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-11-30 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów