EMPRENDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000268537
Numer REGON: 300458847
Numer NIP: 7781442103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/16809/21/855]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRENDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica FLORIANA STABLEWSKIEGO nr domu 47 nr lokalu 4 kod pocztowy 60-213 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 15 LISTOPADA 2006 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. SZKOLNEJ 5/16. REPERTORIUM A NR 16.543/20062006-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRENDIA PROJECTS S.L. SPÓŁKA PRAWA HISZPAŃSKIEGO2006-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ2006-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMY ADMINISTRATION TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3007597962016-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000300038 2016-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2016-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2006-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONTALVA OLMOS2016-07-12 do dziś
2. ImionaENRIQUE2016-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENAVIDES RODA2016-07-12 do dziś
2. ImionaMARIO JESUS2016-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOLARSKI2013-02-01 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2013-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-02-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-11-29 do dziś
270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-11-29 do dziś
370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-11-29 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-11-29 do dziś
574 40 Z REKLAMA2006-11-29 do dziś
674 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-11-29 do dziś
780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-11-29 do dziś
845 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-11-29 do dziś
970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-29 do dziś
1070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 29 LISTOPADA 2006 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-22 do dziś
2data złożenia 17.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-08 do dziś
3data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
4data złożenia 01.07.2011 okres OD 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-07-12 do dziś
5data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
6data złożenia 19.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
7data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
9data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
10data złożenia 12.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
11data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129 LISTOPADA 2006 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-08 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
4OD 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-07-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129 LISTOPADA 2006 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-08 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
4OD 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-07-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-012021-08-26 do dziś