EMPLOYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000268504
Numer REGON: 300438856
Numer NIP: 7772950573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[RDF/328954/21/338]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLOYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MARCELIŃSKA nr domu 92 kod pocztowy 60-324 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LISTOPADA 2006 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. SZKOLNA 5/16, REP. A NR 16 221/2006.2006-11-30 do dziś
213.07.2011 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3284/2011 ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 1 UST. 1.3 ORAZ PAR. 2 UST. 2.1 UMOWY SPÓŁKI2011-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2006-11-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2006-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80 000 ZŁ2006-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSTEK2006-11-30 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2006-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ2006-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE: -PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2006-11-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2006-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-07-26 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-07-26 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-07-26 do dziś
471 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-07-26 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-07-26 do dziś
682 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-07-26 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-07-26 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-07-26 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-07-26 do dziś
1078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.02.2009 okres 01.12.2006 R. -31.12.2007 R.2009-03-20 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-26 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-07-26 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
5data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-11 do dziś
6data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-11 do dziś
7data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-11 do dziś
8data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
11data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2006 R. -31.12.2007 R.2009-03-20 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-26 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2006 R. -31.12.2007 R.2009-03-20 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-26 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów