APTEKA MOJE ZDROWIE WSZELAKI I INNI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000268113
Numer REGON: 240542301
Numer NIP: 6452419479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-09-22
Sygnatura akt[RDF/563289/23/796]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240542301 NIP 64524194792010-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA MOJE ZDROWIE WSZELAKI I INNI SPÓŁKA JAWNA2010-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina MIASTECZKO ŚLĄSKIE miejscowość MIASTECZKO ŚLĄSKIE2006-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość MIASTECZKO ŚLĄSKIE ulica CYNKOWA nr domu 6 kod pocztowy 42-610 poczta MIASTECZKO ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2006-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA MOJE ZDROWIE WSZELAKI I INNI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W MIERZĘCICACH2010-09-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina MIERZĘCICE miejscowość MIERZĘCICE2010-09-30 do dziś
3. Adresmiejscowość MIERZĘCICE ulica WOLNOŚCI nr domu 137 kod pocztowy 42-460 poczta MIERZĘCICE kraj POLSKA 2010-09-30 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2006 R.2006-11-23 do dziś
230.07.2010 R. -ZMIANA § 10 01.08.2010 R. ZMIANA § 2; § 5; § 6; § 92010-09-30 do dziś
301.05.2013 R. ZMIENIONO: § 52013-06-20 do dziś
431.12.2019 R. ZMIENIONO: ART.6, ART.7, ART.9, ART. 15 01.01.2020 R. - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2020-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁKA2020-02-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PATRYCJA2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻEK2020-02-24 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW Z OSOBNA2006-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻEK2020-02-24 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁKA2020-02-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PATRYCJA2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-09-30 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-06-20 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-24 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-02-24 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-02-24 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-02-24 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-02-24 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-02-24 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 23.11.2006 DO 31.12.20062019-08-12 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-08-12 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-08-12 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-08-12 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-08-12 do dziś
6OD 01.08.2010 DO 31.12.20102019-08-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów