ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000268064
Numer REGON: 120362227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2017-05-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/14661/17/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120362227 NIP 67929160302014-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL. GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO nr domu 9A kod pocztowy 31-476 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2006 R. -NOT. EWA ŻOCHOWSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. STOLARSKA 6, REP. A NR 5954/2006;2006-11-22 do dziś
214.03.2008 R., ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH ZARZYCKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 9245/2008 -ZMIENIONO UST. VII PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2008-06-03 do dziś
305.07.2012 R. - REPERTORIUM A 2661/2012; NOTARIUSZ JANUSZ HAJTO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY ULICY KUPA 5/2 UCHYLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UST. II UMOWY SPÓŁKI A W JEJ MIEJSCE WPROWADZA SIĘ NOWĄ UCHYLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UST. VI UMOWY SPÓŁKI A W JEJ MIEJSCE WPROWADZA SIĘ NOWĄ W UST. XVI UMOWY SPÓŁKI WPROWADZA SIĘ KOLEJNE ZDANIE2012-08-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 03.06.2014 R., REPERTORIUM A NR 10815/2014, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. MOSIĘŻNICZA 3, 31-547 KRAKÓW - DODANO NOWY PARAGRAF XI PRIM UMOWY SPÓLKI.2014-06-30 do dziś
527.10.2015 R., REP. A NR 25216/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; ZMIENIONO: UST. VII.1; UST. VIII 14.12.2015 R., REP. A NR 29304/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; ZMIENIONO: UST. VIII2016-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLLMAN EMEA LIMITED2017-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000,00 ZŁ.2017-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego202000,00 ZŁ2016-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2015-04-17 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2015-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-22 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-03-22 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-22 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-03-22 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-03-22 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-03-22 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-04-17 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-04-17 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-06 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2008-32.12.20082010-10-06 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2007-31.12.20072010-10-06 do dziś
4data złożenia 08.07.2010 okres 27.10.2006-31.12.20062010-10-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
6data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-10-06 do dziś
220082010-10-06 do dziś
320072010-10-06 do dziś
420062010-10-06 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092010-10-06 do dziś
220082010-10-06 do dziś
320072010-10-06 do dziś
420062010-10-06 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów