A-ZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000267818
Numer REGON: 120354340
Numer NIP: 6792914120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2009-01-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/99/9/525]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1203543402007-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI2008-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica CZ. KLIMASA nr domu 46 nr lokalu 324 kod pocztowy 50-950 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2006 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ MAZUR NOTARIUSZ 30-518 KRAKÓW RYNEK PODGÓRSKI 12/20 REPERTORIUM: A NR 6879/20062006-11-17 do dziś
208.12.2006 R. - KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ MAZUR NOTARIUSZ, RYNEK PODGÓRSKI 12/20; REP. A NR 7597/2006 - ZM. § 3 UST 12007-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPIKOWA2007-01-31 do dziś
2. ImionaVIKTORIYA NIKOŁAJEWNA2007-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2007-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2006-11-17 do dziś
251 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-11-17 do dziś
351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-11-17 do dziś
451 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-11-17 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-11-17 do dziś
655 HOTELE I RESTAURACJE2006-11-17 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-11-17 do dziś
863 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-11-17 do dziś
964 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY2006-11-17 do dziś
1064 20 TELEKOMUNIKACJA2006-11-17 do dziś
1165 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA KREDYTÓW BANKOWYCH I MIESZKANIOWYCH2006-11-17 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2006-11-17 do dziś
1370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-17 do dziś
1471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-11-17 do dziś
1571 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-11-17 do dziś
1672 INFORMATYKA2006-11-17 do dziś
1773 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2006-11-17 do dziś
1874 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2006-11-17 do dziś
1980 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2006-11-17 do dziś
2090 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-11-17 do dziś
2191 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-17 do dziś
2292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-11-17 do dziś
2323 20 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2006-11-17 do dziś
2493 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-11-17 do dziś
2567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-17 do dziś
2633 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-11-17 do dziś
2737 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-11-17 do dziś
2837 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-11-17 do dziś
2945 BUDOWNICTWO2006-11-17 do dziś
3050 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-11-17 do dziś
3151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.01.2009 okres 17.11.2006-31.12.20072009-01-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.11.2006-31.12.20072009-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.11.2006-31.12.20072009-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.05.2008 R., UCHWAŁA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BIAŁACHOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZEMYŚLU PRZY ULICY KAMIENNY MOST NR 6, REPERTORIUM A NR 3871/2008.2008-09-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2008-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKLEPIKOVA2008-09-24 do dziś
2. ImionaVIKTORIYA NIKOLAJEWNA2008-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.05.2008 R., UCHWAŁA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BIAŁACHOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZEMYŚLU PRZY ULICY KAMIENNY MOST NR 6, REPERTORIUM A NR 3871/2008.2008-09-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów