„ARTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000267524
Numer REGON: 140755827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[RDF/293820/21/628]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140755827 NIP 52523791482009-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ELEKTORALNA nr domu 13 kod pocztowy 00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 02.11.2006 ROKU, NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE PRZY AL. KRAKOWSKIEJ 29, REP. A NR 8917/20062006-11-13 do dziś
2DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU -KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ -NOTARIUSZ, 05-090 RASZYN, ALEJA KRAKOWSKA 29, AKT NOTARIALNY REP A NUMER 5758/2009 ZMIANA § 5 USTĘP 1 NOWE BRZMIENIE2009-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2014-05-08 do dziś
2. ImionaDAGMARA MAGDALENA2009-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ2014-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2006-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2011-09-09 do dziś
2. ImionaDAGMARA MAGDALENA2009-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASOWIEC2006-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2006-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-07 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-10-07 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-10-07 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-10-07 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-10-07 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-07 do dziś
701 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2016-10-07 do dziś
801 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-10-07 do dziś
901 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2016-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2013 okres 13.11.2006 R. - 31.12.2006 R.2013-06-20 do dziś
2data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-06-20 do dziś
3data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-06-20 do dziś
4data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-06-20 do dziś
5data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-06-20 do dziś
6data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-06-20 do dziś
7data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
8data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
9data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
14data złożenia 19.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
15data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.11.2006 R. - 31.12.2006 R.2013-06-20 do dziś
201.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-06-20 do dziś
301.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-06-20 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-06-20 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-06-20 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-06-20 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.11.2006 R. - 31.12.2006 R.2013-06-20 do dziś
201.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-06-20 do dziś
301.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-06-20 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-06-20 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-06-20 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-06-20 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów