HIDALGO CONSULTORES EN GESTION EMPRESARIAL, S.L. - ODDZIAŁ POLSKA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000267454
Numer REGON: 020413152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2018-02-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/4096/18/604]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2006-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020413152 NIP 10100016222007-07-20 do dziś
3. NazwaHIDALGO CONSULTORES EN GESTION EMPRESARIAL, S.L. -ODDZIAŁ POLSKA2006-11-10 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHIDALGO CONSULTORES EN GESTION EMPRESARIAL SL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2018-02-07 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE 000467818 ORGAN REJESTROWY DLA ALICANTE2018-02-07 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-10 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-11-10 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WROCŁAW ulica PL. ŚWIĘTEGO MACIEJA nr domu 9 nr lokalu 14 kod pocztowy 50-244 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-11-10 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj HISZPANIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość BARCELONA ulica GRA VIA DE LES CORTS CATALANES nr domu 1176 P. 4 nr lokalu 8 kod pocztowy 08020 poczta BARCELONA 2006-11-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄDCY (ADMINISTRADORES)2006-11-10 do dziś
BEDMAR ALVAREZ2006-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZARZĄDCA SAMODZIELNIE2006-11-10 do dziś
OLGA2006-11-10 do dziś
5. IgnorujZARZĄDCA2006-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIDALGO MENA2006-11-10 do dziś
2. ImionaMANUEL2006-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZARZĄDCA2006-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoKOCZNUR2006-11-10 do dziś
2. ImionaJACEK ALFRED2006-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-11-10 do dziś
274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-11-10 do dziś
374 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-07-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów