AUTO MAKER „EVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000267357
Numer REGON: 008430504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-09-10
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/6849/13/137]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008430504 NIP 95325344682008-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAUTO MAKER „EVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2008-12-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nr w rejestrze 1240 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY2006-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2006-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica M. KONOPNICKIEJ nr domu 1 nr lokalu 41 kod pocztowy 85-124 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2006-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.1990 R. NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BYDGOSZCZY, REP. A NR 1724/1990, ZMIANA DNIA 13.09.2006 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY REP. A NR 12639/2006 R., UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEGO JEDNOLITEGO BRZMIENIA W FORMIE UMOWY SPÓŁKI TEKST JEDNOLITY)2006-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWSKI2006-11-09 do dziś
2. ImionaROMAN JACEK2006-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2006-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWSKA2006-11-09 do dziś
2. ImionaMARIA HELENA2006-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2006-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA), B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2006-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-11-09 do dziś
224 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-11-09 do dziś
325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-11-09 do dziś
426 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2006-11-09 do dziś
528 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-11-09 do dziś
629 1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2006-11-09 do dziś
729 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2006-11-09 do dziś
829 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2006-11-09 do dziś
930 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2006-11-09 do dziś
1031 10 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2006-11-09 do dziś
1131 20 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-11-09 do dziś
1202 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-11-09 do dziś
1331 40 Z PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH2006-11-09 do dziś
1431 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2006-11-09 do dziś
1531 61 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-09 do dziś
1631 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRODUKCJI ELEKTRYCZNEGO WYPOSAŻENIA SYGNALIZACYJNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I REGULACJI RUCHU POJAZDÓW DLA AUTOSTRAD, DRÓG I ULIC, TORÓW TRAMWAJOWYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH, SZLAKÓW WODNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH, PORTÓW MORSKICH I LOTNICZYCH, PRODUKCJI RÓŻNORODNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ I WIZUALNEJ: DZWONKÓW, SYREN, TABLIC ŚWIETLNYCH, ALARMÓW PRZECIW WŁAMANIOWYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH ITP., PRODUKCJI ELEKTROMAGNESÓW, WŁĄCZAJĄC SPRZĘGŁA ELEKTROMAGNETYCZNE LUB SPRZĘGŁA Z MAGNESEM STAŁYM, SPRZĘGŁA, HAMULCE, ZŁĄCZA, ZACISKI LUB GŁOWICE PODNOSZĄCE, PRODUKCJI ELEKTRYCZNYCH IZOLATORÓW I OPRAW IZOLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKLANYCH I CERAMICZNYCH2006-11-09 do dziś
1731 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-09 do dziś
1832 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-11-09 do dziś
1933 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2006-11-09 do dziś
2034 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2006-11-09 do dziś
2135 1 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI2006-11-09 do dziś
2235 4 PRODUKCJA MOTOCYKLI I ROWERÓW2006-11-09 do dziś
2315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2006-11-09 do dziś
2435 50 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, POLEGAJĄCA NA PRODUKCJI POJAZDÓW BEZ NAPĘDU MECHANICZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ, PRODUKCJI TACZEK, WÓZKÓW BAGAŻOWYCH, RĘCZNYCH WÓZKÓW NA ZAKUPY ITP., PRODUKCJI POJAZDÓW CIĄGNIONYCH PRZEZ ZWIERZĘTA2006-11-09 do dziś
2536 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-09 do dziś
2637 PRZETWARZANIE ODPADÓW2006-11-09 do dziś
2740 1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-11-09 do dziś
2840 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2006-11-09 do dziś
2945 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-11-09 do dziś
3045 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-11-09 do dziś
3145 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-11-09 do dziś
3245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-11-09 do dziś
3345 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-11-09 do dziś
3417 WŁÓKIENNICTWO2006-11-09 do dziś
3550 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-11-09 do dziś
3651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2006-11-09 do dziś
3752 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-09 do dziś
3852 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-11-09 do dziś
3952 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-09 do dziś
4052 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-11-09 do dziś
4152 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-11-09 do dziś
4252 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2006-11-09 do dziś
4352 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-11-09 do dziś
4455 HOTELE I RESTAURACJE2006-11-09 do dziś
4518 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2006-11-09 do dziś
4660 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2006-11-09 do dziś
4760 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-11-09 do dziś
4861 TRANSPORT WODNY2006-11-09 do dziś
4963 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-11-09 do dziś
5063 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-11-09 do dziś
5163 22 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, POZOSTAŁA2006-11-09 do dziś
5263 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-11-09 do dziś
5363 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2006-11-09 do dziś
5464 1 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2006-11-09 do dziś
5564 20 TELEKOMUNIKACJA2006-11-09 do dziś
5619 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2006-11-09 do dziś
5770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-11-09 do dziś
5871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-11-09 do dziś
5971 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-11-09 do dziś
6072 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-11-09 do dziś
6172 3 PRZETWARZANIE DANYCH2006-11-09 do dziś
6272 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-11-09 do dziś
6372 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-11-09 do dziś
6473 20 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2006-11-09 do dziś
6574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-11-09 do dziś
6674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-11-09 do dziś
6720 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-11-09 do dziś
6874 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2006-11-09 do dziś
6974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-11-09 do dziś
7074 40 Z REKLAMA2006-11-09 do dziś
7174 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2006-11-09 do dziś
7274 60 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA.2006-11-09 do dziś
7374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-11-09 do dziś
7474 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2006-11-09 do dziś
7574 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2006-11-09 do dziś
7674 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-11-09 do dziś
7774 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-11-09 do dziś
7821 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2006-11-09 do dziś
7974 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, POLEGAJĄCA NA: ŚCIĄGANIU NALEŻNOŚCI PŁATNICZYCH, OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB I JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PROWADZONEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DZIAŁALNOŚCI ORGANIZOWANIA ZAOPATRZENIA LUB SPRZEDAŻY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, POŚREDNICTWIE W INTERESACH, DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WYCENĄ Z WYŁĄCZENIEM WYCENY NIERUCHOMOŚCI I WYCENY DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH, PROJEKTOWANIU WZORNICTWA TKANIN, ODZIEŻY, OBUWIA, BIŻUTERII, MEBLI I INNE: DEKOROWANIE WNĘTRZ, WZORNICTWO ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, DZIAŁALNOŚCI PROJEKTANTÓW GRAFICZNYCH, DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z BONAMI PREMIOWYMI, DZIAŁALNOŚCI DEKORATORÓW WNĘTRZ, DZIAŁALNOŚCI OSÓB PROWADZĄCYCH AUKCJE PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK, DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW (INNYCH NIŻ INŻYNIEROWIE I TECHNICY), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFLKOWANA, ODCZYTYWANIU WSKAZAŃ GAZOMIERZY, LICZNIKÓW WODY I ELEKTRYCZNOŚCI, DZIAŁALNOŚCI AGENTÓW I AGENCJI WYSTĘPUJĄCYCH W IMIENIU INDYWIDUALNYCH OSÓB, W CELU ZAANGAŻOWANIA DO FILMU, TEATRU ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ LUB SPORTOWEJ JAK RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCEJ DO WYDANIA I SPRZEDAŻY KSIĄŻEK, NAGRAŃ MUZYCZNYCH, DZIEŁ SZTUKI, FOTOGRAFII ITP. PRZEZ WYDAWCÓW, PRODUCENTÓW ITP.,2006-11-09 do dziś
8080 10 A PRZEDSZKOLA2006-11-09 do dziś
8180 10 C DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO2006-11-09 do dziś
8280 22 SZKOLNICTWO ZAWODOWE I TECHNICZNE2006-11-09 do dziś
8380 30 B KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE I NAUCZYCIELSKIE KOLEGIA JĘZYKÓW OBCYCH2006-11-09 do dziś
8480 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH NA KURSACH I SZKOLENIACH ZAWODOWYCH2006-11-09 do dziś
8585 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO2006-11-09 do dziś
8685 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2006-11-09 do dziś
8785 3 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA2006-11-09 do dziś
8891 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA KLUBY, BRACTWA, STOWARZYSZENIA I FUNDACJE AUTOMOBILOWE, SAMOCHODOWE, SPORTOWE, REKREACYJNE, TURYSTYCZNE, OCHRONY ŚRODOWISKA, MŁODZIEŻOWE, KOLEKCJONERSKIE,2006-11-09 do dziś
8922 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-11-09 do dziś
9092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-11-09 do dziś
9193 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2006-11-09 do dziś
9293 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2006-11-09 do dziś
9393 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2006-11-09 do dziś
9493 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFLKOWANA, POLEGAJĄCA NA DZIAŁALNOŚCI BIUR MATRYMONIALNYCH, PROWADZENIU SCHRONISK DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH, DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z TRESURĄ ZWIERZĄT DOMOWYCH, DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI BADAJĄCYCH GENEALOGIĘ, USŁUGACH CZYŚCIBUTÓW, PORTIERÓW, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI PARKINGÓW ITP., DZIAŁALNOŚCI MASZYN NA MONETY, OBSŁUGIWANYCH OSOBIŚCIE, TAKICH JAK: AUTOMATY FOTOGRAFICZNE, WAGI, URZĄDZENIA DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI ITP.2006-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji21.11.2008 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AUTO MAKER „EVE” SP. Z O.O. Z DNIA 21.11.2008 R. -O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, OTWARCIE LIKWIDACJI, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY REP. A NR 10071/20082008-12-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMOISTNA)2008-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności21.11.2008 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AUTO MAKER „EVE” SP. Z O.O., NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY REP. A NR 10071/20082008-12-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów