KLIM-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000267200
Numer REGON: 020405916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2018-07-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/21802/18/720]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKLIM-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica BACCIARELLEGO nr domu 54 kod pocztowy 51-649 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2006 R., ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. TĘCZOWA 11/5, WROCŁAW, REPERTORIUM A NR 8645/20062006-11-07 do dziś
207.03.2013 R., NOTARIUSZ MAGDALENA ŻUCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/5, REPERTORIUM A NR 2168/2013, ZMIENIONO: § 1 PKT 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2018-07-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2018-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2018-07-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2006-11-07 do dziś
229 71 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2006-11-07 do dziś
345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-11-07 do dziś
445 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-11-07 do dziś
551 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2006-11-07 do dziś
651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-11-07 do dziś
763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-11-07 do dziś
871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-11-07 do dziś
974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-11-07 do dziś
1022 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2006-11-07 do dziś
1129 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-11-07 do dziś
1245 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-11-07 do dziś
1322 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-11-07 do dziś
1429 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-07 do dziś
1529 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-07 do dziś
1631 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-07 do dziś
1751 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2006-11-07 do dziś
1852 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-11-07 do dziś
1952 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-07 do dziś
2051 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2006-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2007 okres 07.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
2data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-15 do dziś
3data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-30 do dziś
4data złożenia 05.11.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-13 do dziś
5data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-21 do dziś
6data złożenia 10.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
7data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-30 do dziś
9data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-04-15 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-30 do dziś
401.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-13 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-21 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-04-15 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-30 do dziś
401.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-13 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-21 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów