SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRATEK” W TURZY MAŁEJ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000267095
Numer REGON: 130234881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[RDF/411120/22/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP1302348812006-11-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRATEK” W TURZY MAŁEJ2006-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1542 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2006-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina PŁOŚNICA miejscowość TURZA MAŁA2006-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TURZA MAŁA nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy 13-206 poczta PŁOŚNICA kraj POLSKA 2007-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125 WRZESIEŃ 1995 R.2006-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2006-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁUGOWSKI2016-08-17 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2016-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-17 do dziś
21. NazwiskoDOBRZYNIECKA2007-11-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2007-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-11-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDRZYCKA2021-12-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKA2016-08-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2016-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUGOWSKA2007-07-20 do dziś
2. ImionaURSZULA2007-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI, A W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY2016-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z PROWADZENIE ADMINISTRACJI DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW2016-11-25 do dziś
268 31 Z PRZEJMOWANIE ADMINISTRACJI DOMÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁDZIELNI, JEŻELI JEST TO GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE UZASADNIONE2016-11-25 do dziś
349 41 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM USŁUG TRANSPORTOWYCH I KOMUNALNYCH2016-11-25 do dziś
443 29 Z BUDOWANIE URZĄDZEŃ GOSPODARCZYCH I POMOCNICZYCH2016-11-25 do dziś
593 29 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNO-OŚWIATOWEJ2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.12.2008 okres 2007 ROK2008-12-29 do dziś
2data złożenia 21.02.2013 okres 2008 R., 2009 R., 2010 R., 2011 R.2013-03-13 do dziś
3data złożenia 10.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-26 do dziś
4data złożenia 10.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
5data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
6data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
7data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
8data złożenia 05.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
11data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
12data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-12-29 do dziś
22008 R., 2009 R., 2010 R., 2011 R.2013-03-13 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-12-29 do dziś
22008 R., 2009 R., 2010 R., 2011 R.2013-03-13 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów