APTEKA RODZINNA MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000267007
Numer REGON: 473058177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/393000/22/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP4730581772006-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA2006-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2006-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGIERZ ulica DŁUGA nr domu 64 A kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2006-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1„UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.07.2002 R. ZMIENIONA ANEKSEM Z DNIA 7LUTEGO 2003 R. 06.10.2006 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ”2006-11-08 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 31 MARCA 2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ §§ 1, 7, 11, 18 UMOWY SPÓŁKI.2007-05-07 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15 LISTOPADA 2009 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-11-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„6.10.2006 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 26 § 4 ZD.1 K.S.H.APTEKA” RODZINNA” ELŻBIETA I PIOTR MARCINIAK SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ELŻBIETA MARCINIAK NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA -15136; PIOTR MARCINIAK NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA -15142.2006-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2006-11-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2006-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2006-11-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-11-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2007-05-07 do dziś
2. ImionaJACEK2007-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-05-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2006-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2007-05-07 do dziś
2. ImionaJACEK2007-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2006-11-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2006-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2006-11-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów