A.S. INTER SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000266941
Numer REGON: 240505412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-02-27
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5236/20/928]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-11-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240505412 NIP 95425726312009-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. INTER SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. GAWRONÓW nr domu 22 kod pocztowy 40-533 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2016-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.10.2006 R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA SZAFRON-SEKTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PSZCZYNIE, REP. A NR 3559/2006.2006-11-02 do dziś
225.01.2010 R. -REPERTORIUM A NR 476/2010, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 16/4 NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 3 UST. 1, PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2010-02-12 do dziś
3REPERTORIUM A NUMER 7255/2011, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER 40-079 KATOWICE, UL. GLIWICKA 15 NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PKT 1 W PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-10-20 do dziś
422.02.2013 R. REP. A NR 779/2013 KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA BAŃCZYK, UL. WOLNOŚCI 16/4, 41-500 CHORZÓW ZMIANA § 6 UST. 1 ORAZ § 72013-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2006-11-02 do dziś
2. ImionaJERZY2006-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 950.000,00ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2013-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDU PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2006-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSIADŁO2018-03-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2006-11-02 do dziś
2. ImionaJERZY2006-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU2010-02-12 do dziś
238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-02-12 do dziś
346 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-02-12 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-02-12 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-02-12 do dziś
664 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-02-12 do dziś
766 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-12 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-12 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-12 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.12.2006 -31.12.20072008-08-27 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
3data złożenia 07.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-30 do dziś
4data złożenia 07.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-15 do dziś
5data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
6data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
7data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
8data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
10data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
11data złożenia 05.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
12data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
13data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2006 -31.12.20072008-08-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
32009 ROK2010-07-30 do dziś
42010 ROK2011-06-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2006 -31.12.20072008-08-27 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
32009 ROK2010-07-30 do dziś
42010 ROK2011-06-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów