FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SUR-AL-JA” URSZULA I ROMUALD KUSIOR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000266861
Numer REGON: 852615176
Numer NIP: 8691777088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/4286/23/471]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SUR-AL-JA” URSZULA I ROMUALD KUSIOR SPÓŁKA JAWNA2009-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość PORĘBA SPYTKOWSKA2014-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość PORĘBA SPYTKOWSKA ulica ŚW. BARTŁOMIEJA nr domu 12a kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA 2014-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SUR-AL-JA URSZULA I ROMUALD KUSIOR SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ TARNÓW2009-12-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2009-12-22 do dziś
3. Adresmiejscowość TARNÓW ulica TUCHOWSKA nr domu 76 nr lokalu A kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2009-12-22 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SUR-AL-JA” URSZULA I ROMUALD KUSIOR SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ JASŁO2013-03-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2013-03-19 do dziś
3. Adresmiejscowość JASŁO ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 6 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2013-03-19 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-28 MARZEC 2002 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. -1 LIPIEC 2006 R. ANEKS DO UMOWY ZMIANA § 2; § 5; § 7; § 9; § 12; § 13; § 16; § 17; § 19,; § 21 -1 SIERPIEŃ 2006 ANEKS DO UMOWY ZMIANA § 2; § 6; § 72006-10-31 do dziś
214.12.2008 R ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 3 POPRZEZ DODANIE UST. 3 15.12.2008 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 42009-01-12 do dziś
301.02.2009 R -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PREAMBUŁA; § 2; § 4; § 6; § 7; WYKREŚLONO § 8; ZMIANA NUMERACJI POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH; § 11 (NOWY § 10).2009-03-11 do dziś
401.09.2009 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 12009-12-22 do dziś
514 STYCZNIA 2013 R. - ZMIANA: § 4.2013-03-19 do dziś
615 MARCA 2013 R. - ZMIANA: § 42013-05-14 do dziś
715.01. 2014 R., ZMIANA § 1, § 42014-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 02/2006 Z DNIA 01.07.2006 PODJĘTEJ PRZEZ ROMUALD KUSIOR, JAROSŁAW JEMIOŁO BĘDĄCYCH DOTYCHCZAS WSPÓŁNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ (FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SUR-AL.-JA” ROMUALD KUSIOR JAROSŁAW JEMIOŁO ZAWARTEJ W DNIU 28 MARZEC 2002 ROKU W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW) PRZEKSZTAŁCENIE NASTAPIŁO W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SUR-AL.-JA” JAROSŁAW JEMIOŁO2006-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze5348/022006-10-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrEWIDENCJA DZIAŁALNOŚI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA BRZESKA2006-10-31 do dziś
21. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SUR-AL.-JA” ROMUALD KUSIOR2006-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze5349/022006-10-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrEWIDENCJA DZIAŁALNOŚI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA BRZESKA2006-10-31 do dziś
5. Numer REGON8526151762006-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIOR2006-10-31 do dziś
2. ImionaROMUALD WIKTOR2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIOR2009-03-11 do dziś
2. ImionaURSZULA2009-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2009-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIOR2009-03-11 do dziś
2. ImionaURSZULA2009-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIOR2006-10-31 do dziś
2. ImionaROMUALD WIKTOR2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUSIOR2013-03-19 do dziś
2. ImionaJAKUB PIOTR2013-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2014-05-07 do dziś
225 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2014-05-07 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-05-07 do dziś
438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-05-07 do dziś
538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-05-07 do dziś
638 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-05-07 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-05-07 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-05-07 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-05-07 do dziś
1045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-07 do dziś
1146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-05-07 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-07 do dziś
1368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-05-07 do dziś
1477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-05-07 do dziś
1538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-05-07 do dziś
1638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-05-07 do dziś
1743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-05-07 do dziś
1845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-07 do dziś
1945 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-07 do dziś
2045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-07 do dziś
2145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-05-07 do dziś
2246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-05-07 do dziś
2346 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2014-05-07 do dziś
2446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-05-07 do dziś
2549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-05-07 do dziś
2652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-05-07 do dziś
2774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-07 do dziś
2877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-05-07 do dziś
2977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-11 do dziś
2data złożenia 23.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
3data złożenia 20.01.2011 okres 01.01.2008 31.12.2008 R.2011-02-01 do dziś
4data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
5data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
6data złożenia 18.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-24 do dziś
7data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-09 do dziś
13data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-11 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
301.01.2008 31.12.2008 R.2011-02-01 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
501.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2018-04-06 do dziś
2. Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH VIII GU 741/16, ODDALENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI data 25.10.20172018-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów