BUILD AND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000266575
Numer REGON: 140651967
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2007-10-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22008/7/385]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILD AND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 115A kod pocztowy 02-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 SIERPNIA 2006 R., NOTARIUSZ LILIA BARBARA KULIGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA LILIA BARBARA KULIGOWSKA, AL. JEROZOLIMSKIE 42 LOK.150,00-024 WARSZAWA, REP. A 2467/2006.2006-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŃCA2006-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2006-10-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ARTUR2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUPRYNIEWICZ2006-10-31 do dziś
2. ImionaJAKUB KONRAD2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKA2006-10-31 do dziś
2. ImionaANNA MARIANNA2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŃCA2006-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2006-10-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ARTUR2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUPRYNIEWICZ2006-10-31 do dziś
2. ImionaJAKUB KONRAD2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-10-31 do dziś
245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-10-31 do dziś
345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-10-31 do dziś
445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-10-31 do dziś
545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-10-31 do dziś
645 41 Z TYNKOWANIE2006-10-31 do dziś
745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-10-31 do dziś
845 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-10-31 do dziś
945 43 B SZTUKATORSTWO2006-10-31 do dziś
1045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-10-31 do dziś
1151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-10-31 do dziś
1245 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-10-31 do dziś
1370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-31 do dziś
1470 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-10-31 do dziś
1574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-10-31 do dziś
1674 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-10-31 do dziś
1780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-10-31 do dziś
1845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-10-31 do dziś
1945 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-10-31 do dziś
2045 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-10-31 do dziś
2145 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-10-31 do dziś
2245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-10-31 do dziś
2345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-10-31 do dziś
2445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.08.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów