SOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000266380
Numer REGON: 100261750
Numer NIP: 7282635982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RDF/372958/22/131]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2018-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica WIGURY nr domu 21 kod pocztowy 90-319 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2007-02-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@SOLIN.PL2015-09-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SOLIN.PL2015-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2006 R. REP. A NR 2179/2006 NOTARIUSZ BARBARA JADWIGA PAWLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UMOWA SPÓŁKI2006-10-25 do dziś
229.12.2006 R., REP. A NR 2984/2006, NOTARIUSZ BARBARA JADWIGA PAWLAK KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO PARAGRAFY: 7 I 82007-02-28 do dziś
317.11.2011 R., REPERTORIUM A NR 1730/2011, NOTARIUSZ BARBARA JADWIGA PAWLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 2 ORAZ § 6.1. UMOWY SPÓŁKI.2012-01-02 do dziś
401.07.2015 R., REPERTORIUM A NR 6067/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, ZMIANA § 6.1, § 20.1, § 19, § 8.12015-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADZIUL2006-10-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2006-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.000 ZŁ2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADZIUL2018-10-24 do dziś
2. ImionaMARZENNA ANITA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2007-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11950000,00 ZŁ2007-02-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE - GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADZIUL2018-10-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-01-02 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-01-02 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-01-02 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-02 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-01-02 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-09-10 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-10 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-10 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2008 okres 06.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-04-14 do dziś
2data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
3data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
4data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-27 do dziś
5data złożenia 13.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-28 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-09-10 do dziś
7data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
8data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
10data złożenia 10.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
11data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 28.05.20182019-03-22 do dziś
12data złożenia 21.03.2019 okres OD 29.05.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
13data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
14data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
15data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-04-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
42010 ROK2011-07-27 do dziś
52011 ROK2012-09-28 do dziś
62012 R.2013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-04-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
42010 ROK2011-07-27 do dziś
52011 ROK2012-09-28 do dziś
62012 R.2013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XIV GU 117/18 data 29.05.20182018-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2018-06-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-11 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów