BORUNI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000266311
Numer REGON: 120356860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/239053/20/752]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUNI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JULIUSZA LEA nr domu 16A nr lokalu 101 kod pocztowy 30-038 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2006 R. NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, REP. A 12266/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH POD NR 470.2006-10-26 do dziś
225.05.2011, REPERTORIUM A NR 4534/2011 KANCELARIA NOTARIALNA UL. K.PUŁASKIEGO 14 KRAKÓW NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI NADANO NOWE BRZMIENIE DLA PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI DOTYCZĄCYM PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2011-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2006-10-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2006-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2006-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-09 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-06-09 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-09 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-09 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-09 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-06-09 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-06-09 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-09 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-09 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2007-31.12.20072011-03-10 do dziś
2data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-03-10 do dziś
3data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-03-10 do dziś
4data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-02 do dziś
5data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
6data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-07-04 do dziś
7data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
8data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
9data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
10data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
11data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
12data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
13data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072011-03-10 do dziś
201.01.2008-31.12.20082011-03-10 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-03-10 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-02 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-07-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072011-03-10 do dziś
201.01.2008-31.12.20082011-03-10 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-03-10 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-02 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-07-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.09.2020R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ BOCHENEK-PEREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 7181/2019 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI , 16.09.20192020-08-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMIKOŁAJCZYK2020-08-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.09.2020R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ BOCHENEK-PEREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 7181/2019 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI , 16.09.20192020-08-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów