„BUDEXPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000266166
Numer REGON: 012183741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2016-06-21
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/3218/16/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0121837412006-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEXPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 45131 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WARSZAWIE2006-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2006-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica STALMACHA nr domu 18A nr lokalu 1 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2006-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.1995 R., REP. A NR 10374/95 NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN, NOTARIUSZ W WARSZAWIE,00-893 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 9 -ZAWIĄZANIE SPÓŁKI 25.09.2006 R., REP. A NR 5379/2006 NOTARIUSZ ROMUALD OKULICZ, KANCELARIA NOTARIALNA, 76-150 DARŁOWO, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 43, ZMIANA § § 3, 7, 8 UMOWY2006-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIN2006-10-19 do dziś
2. ImionaLESZEK MAREK2006-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2006-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2014-08-08 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-10-19 do dziś
245 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-10-19 do dziś
345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-10-19 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-19 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-19 do dziś
645 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2006-10-19 do dziś
745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-10-19 do dziś
845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-10-19 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-10-19 do dziś
1045 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-10-19 do dziś
1145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-10-19 do dziś
1245 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-10-19 do dziś
1345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-11-30 do dziś
2data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-30 do dziś
3data złożenia 12.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
4data złożenia 16.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
5data złożenia 02.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-10-24 do dziś
6data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
7data złożenia 19.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
8data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
9data złożenia 15.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-11-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-10-24 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052007-11-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-10-24 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów