WMTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000266116
Numer REGON: 300398909
Numer NIP: 7872028645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550618/23/560]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWMTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejscowość PNIEWY2006-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PNIEWY ulica UL. SZKOLNA nr domu 13 kod pocztowy 62-045 poczta PNIEWY kraj POLSKA 2020-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2006 R. NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 9890/2006. 15.09.2006 R. NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 13945/2006, ZMIENIONO § 3.2006-10-19 do dziś
209.07.2009 R., REP. A NR 180/2009, NOTARIUSZ HIPOLIT STELMASZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEŹMIEROWIE, ZMIANA § 2, § 7 UMOWY SPÓŁKI2009-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻYŃSKI2020-11-18 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻYŃSKI2020-11-18 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-08-18 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-08-18 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-08-18 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-08-18 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-18 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-18 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-18 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-08-18 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-08-18 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
2data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
3data złożenia 13.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-26 do dziś
4data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-22 do dziś
5data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-22 do dziś
6data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
8data złożenia 14.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-14 do dziś
9data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-01 do dziś
10data złożenia 14.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-14 do dziś
11data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
12data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
13data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
14data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-26 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-26 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów