„ENERGETYKA WIATROWA GOŁDAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000266023
Numer REGON: 200112276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[RDF/369894/22/758]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGETYKA WIATROWA GOŁDAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2006-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica LEGIONOWA nr domu 14/16 nr lokalu 111 kod pocztowy 15-099 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2008-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2006 R. W KN KRZYSZTOFA CZAPLICKIEGO W WĘGORZEWIE, REP. A 4534/2006 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2015-12-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JĘDRZEJ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały498 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.800 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2015-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2010-11-03 do dziś
2. ImionaIWONA2010-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2006-10-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2006-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy140 10 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.2006-10-19 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWYWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-19 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-19 do dziś
445 1 PRZYGOTOWYWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-10-19 do dziś
574 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2006-10-19 do dziś
674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-10-19 do dziś
745 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH.2006-10-19 do dziś
845 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH.2006-10-19 do dziś
974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2007 okres 02.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
2data złożenia 03.04.2008 okres 2007 ROK2008-05-15 do dziś
3data złożenia 24.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-30 do dziś
4data złożenia 27.10.2010 okres 2009 ROK2010-11-03 do dziś
5data złożenia 15.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-22 do dziś
6data złożenia 16.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
7data złożenia 03.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
8data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
9data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
10data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 30.06.20172018-06-27 do dziś
11data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
12data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
22007 ROK2008-05-15 do dziś
32008 ROK2009-06-30 do dziś
42009 ROK2010-11-03 do dziś
52010 ROK2011-06-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 30.06.20172018-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.11.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
22007 ROK2008-05-15 do dziś
32008 ROK2009-06-30 do dziś
42009 ROK2010-11-03 do dziś
52010 ROK2011-06-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 30.06.20172018-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-022021-06-29 do dziś