BULL INTERNATIONAL TRANSPORT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000266013
Numer REGON: 220331650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/17779/20/69]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULL INTERNATIONAL TRANSPORT -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2006-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ROBOTNICZA nr domu 23 kod pocztowy 81-180 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2006-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.10.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ SKARBEK-SZAMIN W GDYNI REP. A 2917/2006 -UMOWA SPÓŁKI2006-10-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.11.2020R., REP. A NR 15974/2020 ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ STUPAK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TARASIUK, 81-366 GDYNIA, UL. ARMII KRAJOWEJ 28/2, ZMIANA § 6, § 8, § 9 TREŚCI UMOWY SPÓŁKI, USUNIĘCIE § 20, § 21, § 22, § 232020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULCZAK2006-10-17 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAK2006-10-17 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULCZAK2020-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK BERNARD2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2010-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULCZAK2006-10-17 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2006-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBULCZAK2020-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK BERNARD2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-12-31 do dziś
245 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-31 do dziś
345 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-31 do dziś
445 31 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-31 do dziś
541 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-31 do dziś
652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2020-12-31 do dziś
752 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-12-31 do dziś
852 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2020-12-31 do dziś
952 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
2data złożenia 06.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
3data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-07 do dziś
4data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
6data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
8data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
10data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
11data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów