„CTBI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000265983
Numer REGON: 930513076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2019-06-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/19951/19/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP9305130762006-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTBI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 2213 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA WYDZIAŁ IV GOSPODARCZY2006-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica DRUKARSKA nr domu 36 kod pocztowy 53-312 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WE WROCŁAWIU NOTARIUSZ JANUSZ GORGOS REP. A NR 3740/912006-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERCIK KRASNY2006-12-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2006-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600, - (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET) ZŁOTYCH2006-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2006-12-06 do dziś
2. ImionaJERZY2006-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200, - (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2006-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2006-12-06 do dziś
2. ImionaJERZY2006-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200, (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2006-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 ZŁ2006-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2006-12-06 do dziś
2. ImionaJERZY2006-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, USŁUGOWEJ LUB HANDLOWEJ NA RACHUNEK WŁASNY I W POŚREDNICTWIE, A TAKŻE WE WSPÓŁPRACY I KOOPERACJI Z PARTNERAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI2006-12-06 do dziś
251 1 USŁUGI KOMISOWE2006-12-06 do dziś
326 PRODUKCJA I OBRÓT MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI2006-12-06 do dziś
490 02 PRZETWÓRSTWO TOWRZYW2006-12-06 do dziś
545 42 PRODUKCJA I OBRÓT MATERIAŁAMI WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ I BIUR2006-12-06 do dziś
651 12 OBRÓT METALAMI I KAMIENIAMI SZLACHETNYMI2006-12-06 do dziś
751 EKSPORT I IMOPORT TOWARÓW, NA KTÓRE NALEŻY UZYSKAĆ KONCESJĘ2006-12-06 do dziś
873 10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA2006-12-06 do dziś
974 5 POŚREDNICTWO PRACY2006-12-06 do dziś
1055 2 USŁUGI TURYSTYCZNE I USŁUGI TRANSPORTOWE2006-12-06 do dziś
1180 42 ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ2006-12-06 do dziś
1263 40 PROWADZENIE USŁUG CELNYCH, ODDZIAŁÓW I AGENCJI CELNYCH, SKŁADÓW CELNYCH2006-12-06 do dziś
1365 21 LEASING WSZELKICH URZĄDZEŃ2006-12-06 do dziś
1451 SPRZEDAŻ, IMPORT, EKSPORT TOWARÓW W TYM RÓWNIEŻ DO I Z WOLNYCH OBSZARÓW CELNYCH2006-12-06 do dziś
1572 10 PRODUKCJA I USŁUGI W ZAKRESIE INFORMATYKI, ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI W TYM RÓWNIEŻ USŁUGI SERWISOWE2006-12-06 do dziś
1650 OBRÓT I POŚREDNICTWO W HANDLU SAMOCHODAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI2006-12-06 do dziś
1722 22 USŁUGI POLIGRAFICZNE, W TYM WYDAWANIE CZASOPISM, WYDAWNICTW, KOLPORTAŻ2006-12-06 do dziś
1874 40 REKLAMA I MARKETING2006-12-06 do dziś
1974 11 OBSŁUGA PRAWNA -M.IN. DORADZTWO PRAWNE2006-12-06 do dziś
2074 13 OBRÓT INFORMACJĄ -PROWADZENIE BANKÓW INFORMACJI2006-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów