DOBKOV FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000265745
Numer REGON: 140602147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[RDF/269769/20/684]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBKOV FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZŁOTORYJSKI gmina ŚWIERZAWA miejscowość DOBKÓW2009-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBKÓW ulica DOBKÓW nr domu 6 kod pocztowy 59-540 poczta ŚWIERZAWA kraj POLSKA 2009-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2006 R., NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWŁA CUPRIAKA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 6397/20062006-10-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.06.2009 NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ, REPERTORIUM A NR 6269/2009 ZMIANA § 32009-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE BRUYN VAN DEN BOS2019-08-09 do dziś
2. ImionaWILMA2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2019-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2006-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE BRUYN2019-08-09 do dziś
2. ImionaFREDDY DOMINICUS2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE BRUYN VAN DEN BOS2019-08-09 do dziś
2. ImionaWILMA2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW2006-10-12 do dziś
263 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-10-12 do dziś
370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-12 do dziś
472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-10-12 do dziś
572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-10-12 do dziś
674 40 Z REKLAMA2006-10-12 do dziś
774 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2006-10-12 do dziś
801 25 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH2006-10-12 do dziś
915 71 PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB2006-10-12 do dziś
1018 30 WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2006-10-12 do dziś
1151 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2006-10-12 do dziś
1251 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-10-12 do dziś
1351 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-10-12 do dziś
1451 24 SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2006-10-12 do dziś
1560 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.11.2007 okres OD 12.10.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-12-11 do dziś
2data złożenia 30.05.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
3data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-05-17 do dziś
4data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-09-14 do dziś
5data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-14 do dziś
6data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
7data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
8data złożenia 26.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
11data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-22 do dziś
12data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
13data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-12-11 do dziś
2OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-05-17 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-09-14 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-14 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-12-11 do dziś
2OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-05-17 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-09-14 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-14 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów