EXCON CONTROLLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000265502
Numer REGON: 300417765
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/313141/21/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCON CONTROLLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PLAC KOLEGIACKI nr domu 4 nr lokalu 9 kod pocztowy 61-841 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2006 R. NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MŁYŃSKA 13/8, 61-730 POZNAŃ, REP. A NR 16835/2006.2006-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIEWSKI2006-10-12 do dziś
2. ImionaADAM WITOLD2006-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 285 000,00 ZŁ2011-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2011-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport127500,00 ZŁ2006-10-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.2006-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIEWSKI2006-10-12 do dziś
2. ImionaADAM WITOLD2006-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOŁĘBIEWSKA2016-04-21 do dziś
2. ImionaILONA NATALIA2016-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-04-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-04-21 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-04-21 do dziś
366 19 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-21 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2016-04-21 do dziś
562 09 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2016-04-21 do dziś
672 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2016-04-21 do dziś
796 09 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-21 do dziś
862 03 Z PRZETWARZANIE DANYCH2016-04-21 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 12.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
3data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
4data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
5data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
6data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
7data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
9data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
10data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
11data złożenia 28.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
14data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów