MISFER G. WALICKI, P. WIERZBA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000265476
Numer REGON: 015648175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/51897/22/618]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMISFER G. WALICKI, P. WIERZBA SPÓŁKA JAWNA2021-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁOPUSZAŃSKA nr domu 32 kod pocztowy 02-220 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.10.2006 R. NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NR 55/73 LOKAL 33 W WARSZAWIE REP. A NR 16170/2006 ZMIANA § 62006-12-29 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 16.01.2004 R. ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 18.09.2006 R. ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 20.09.2006 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2007-01-03 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 15.06.2010 ROKU. ZMIANIE ULEGŁY § 1.2, § 1.3 I § 2.1 UMOWY SPÓŁKI.2010-09-14 do dziś
431.08.2017 R. ZMIENIONO §§: 6, 7, 8 I 16 UMOWY SPÓŁKI2017-09-29 do dziś
501.04.2021 R., ZMIENIONO § 1, § 2, § 7, § 9, § 16 UMOWY SPÓŁKI2021-06-17 do dziś
616.02.2022 R. ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI2022-04-25 do dziś
714.04.2022 R., ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2022-05-04 do dziś
813.05.2022R. ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2022-06-24 do dziś
95.08.2022, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2022-08-16 do dziś
1013.07.2022 R ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2022-08-19 do dziś
11ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2022-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-10-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 20.09.2006 R. WSPÓLNIKÓW GRZEGORZA WALICKIEGO (WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA M. SOCHACZEWA NR 4696), AGNIESZKĘ WALICKĄ (WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA M. SOCHACZEWA NR 9102) I ANDRZEJA WIERZBĘ (WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY NR W/7348/E).2006-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALICKI2006-10-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2006-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBA2021-06-17 do dziś
2. ImionaPIOTR KACPER2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2017-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBA2021-06-17 do dziś
2. ImionaPIOTR KACPER2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALICKI2006-10-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2006-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWALICKI2021-06-17 do dziś
2. ImionaJAKUB HUBERT2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-17 do dziś
21. NazwiskoWIERZBA2021-06-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MACIEJ2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-06-17 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów