BOOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000265444
Numer REGON: 140661523
Numer NIP: 5252372583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-02-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5285/18/155]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC GRZYBOWSKI nr domu 10 nr lokalu 31A kod pocztowy 00-104 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 SIERPNIA 2006 R., NRREP A 2746/2006 ANNA WOLSKA -NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA UL. WOLSKA 84/86, LOK.107, 01-141 WARSZAWA2006-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACUSKI2006-10-06 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2006-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 30.08.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
2data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
3data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
4data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
7data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-02 do dziś
10data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
11data złożenia 18.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.08.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.08.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.12.2015 R. KANCELARIA NOTARIALNA ANNA WOLSKA-NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2591/2015 STWIERDZONA AKTEM NOTARIALNYM2016-06-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2016-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPACUSKI2016-06-09 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.12.2015 R. KANCELARIA NOTARIALNA ANNA WOLSKA-NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2591/20152016-06-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów