CTP SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000265203
Numer REGON: 120323612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-11-21
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/29073/13/113]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTP SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2013-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 WRZEŚNIA 2006 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ, RYSZARD GOMÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA 31-126 KRAKÓW UL. GRABOWSKIEGO 5/1, REP. A NR 11642/20062006-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2006-10-03 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ BOGUMIŁ2006-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁ2006-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZWKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, JAK RÓWNIEŻ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2006-10-03 do dziś
251 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-10-03 do dziś
351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-10-03 do dziś
451 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-10-03 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-10-03 do dziś
655 HOTELE I RESTAURACJE2006-10-03 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-10-03 do dziś
863 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-10-03 do dziś
964 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY2006-10-03 do dziś
1064 20 TELEKOMUNIKACJA2006-10-03 do dziś
1165 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA KREDYTÓW BANKOWYCH I MIESZKANIOWYCH2006-10-03 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2006-10-03 do dziś
1370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-03 do dziś
1471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-10-03 do dziś
1571 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-10-03 do dziś
1672 INFORMATYKA2006-10-03 do dziś
1773 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2006-10-03 do dziś
1880 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2006-10-03 do dziś
1990 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2006-10-03 do dziś
2092 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2006-10-03 do dziś
2193 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-10-03 do dziś
2223 20 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2006-10-03 do dziś
2333 30 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-10-03 do dziś
2437 10 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-10-03 do dziś
2537 20 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-10-03 do dziś
2645 BUDOWNICTWO2006-10-03 do dziś
2750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-10-03 do dziś
2851 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów