MASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000265064
Numer REGON: 100259427
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[RDF/421675/22/495]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DUŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 90-202 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2006-10-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejR.TRZEBA@FOR-RENT.COM.PL2015-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 4.09.2006 R. ZMIENIONA W DNIU 18.09.2006 R. W ZAKRESIE § 2 -AKTY NOTARIALNE SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA SZEREDĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3167/06 I REPERTORIUM A NR 3369/06.2006-10-04 do dziś
215.06.2012 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1875/2012 -ZMIENIONO § 2, § 5, § 14, § 22 I § 23 UMOWY SPÓŁKI.2012-07-25 do dziś
330.01.2015 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 645/2015, ZMIANA TREŚCI § 2 UMOWY SPÓŁKI2015-04-16 do dziś
413.07.2022 R. REP. A NR 5522/2022 NOTARIUSZ K. GRABICKI Z KN W ŁODZI - ZMIENIONO §§ 8,92022-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBA2021-08-27 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MARCIN2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 475 000 ZŁ2022-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2022-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1450000,00 ZŁ2022-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, -POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU -SAMODZIELNIE -W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ, W KTÓREJ WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 5000 ZŁOTYCH, NATOMIAST W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ W KTÓREJ WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 5000 ZŁOTYCH ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2012-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBA2015-04-16 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MARCIN2015-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTRZEBA2021-08-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOMINIKA2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-08-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-08-27 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-08-27 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-08-27 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-08-27 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-08-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-08-27 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-08-27 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-08-27 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-24 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
3data złożenia 16.05.2016 okres OD 04.09.2006 DO 31.12.20062016-08-18 do dziś
4data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-08-18 do dziś
5data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-08-18 do dziś
6data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-18 do dziś
7data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-18 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
11data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-04 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
14data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
3OD 04.09.2006 DO 31.12.20062016-08-18 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-08-18 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-08-18 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
3OD 04.09.2006 DO 31.12.20062016-08-18 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-08-18 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.10.2007 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZEREDA, KN W ŁODZI, REP. A NR 3435/2007.2007-12-04 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 15.06.2012 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1875/2012 O UCHYLENIU LIKWIDACJI SPÓŁKI2012-07-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2007-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności09.10.2007 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZEREDA, KN W ŁODZI, REP. A NR 3435/2007.2007-12-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów