„DOLCAN” SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000265049
Numer REGON: 340245416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2019-07-01
Sygnatura akt[RDF/136683/19/380]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340245416 NIP 95325347352007-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLCAN” SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.08.2006 R. NOTARIUSZ: MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. WEŁNIANY RYNEK 2; REPERTORIUM A NR 7303/20062006-10-03 do dziś
219.02.2007 R., REPERTORIUM A NR 625/2007, NOTARIUSZ P. ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA M.BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI W WARSZAWIE, ZMIANA § 3.2007-06-06 do dziś
3DNIA 24 LUTEGO 2012 R. ASESOR NOTARIALNY FILIP SZPECHT, ZASTĘPCA JAKUBA SZYMCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SENATORSKA 12 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 3149/2012, ZMIANA PAR. 6 UST. 2, PAR. 8 UST. 1, PAR. 20 UST. 6.2012-03-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „DOLCAN” SZCZECIN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPNIE Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ JAKUBA SZYMCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE (KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK, DOMINIK SZYMCZAK, KATARZYNA SZYMCZAK SPÓŁKA CYWILNA, UL. SENATORSKA 12,00-082 WARSZAWA), ZA REP. A NR 9505/2013. ZMIANIE ULEGŁ § 20 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2013-04-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.09.2016R., REPERTORIUM A NR 7203/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 3 W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM2017-01-03 do dziś
601.06.2017R., REP. A NR 4766/2017, NOT. KAROLINA KUŹNIAR,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI;2017-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ2017-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2015-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1600000,00 ZŁ2006-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-03-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁEK2017-01-03 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2017-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-13 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-13 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-06-13 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-06-13 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-06-13 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-06-13 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-13 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-06-13 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
2data złożenia 23.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-30 do dziś
3data złożenia 18.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
4data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
6data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
12data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-12-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-12-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów