BORNE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000264981
Numer REGON: 320252768
Numer NIP: 6731821571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-01-28
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/10449/12/311]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORNE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica W.A MOZARTA nr domu 6 nr lokalu 611 kod pocztowy 02-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2006 R., NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 4810/2006;2006-09-29 do dziś
211.10.2012, REPERTORIUM A NR 6120/2012 NATARIUSZ TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA TERESA JAMRÓZ - WIŚNIEWSKA NATARIUSZ, JOANNA ŚLIZAK NATARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA § 32013-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESSON2006-09-29 do dziś
2. ImionaLUCIEN2006-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000 ZŁ2006-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURS2006-09-29 do dziś
2. ImionaWITA2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000 ZŁ2006-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARACHA2006-09-29 do dziś
2. ImionaEDWARD2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ2006-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2006-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2006-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESSON2013-01-28 do dziś
2. ImionaLUCIEN2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2013-01-28 do dziś
2. ImionaJERZY BRONISŁAW2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARACHA2013-01-28 do dziś
2. ImionaEDWARD2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-09-29 do dziś
274 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-09-29 do dziś
385 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2006-09-29 do dziś
490 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-09-29 do dziś
515 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2006-09-29 do dziś
645 BUDOWNICTWO2006-09-29 do dziś
750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-09-29 do dziś
855 HOTELE I RESTAURACJE2006-09-29 do dziś
960 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2006-09-29 do dziś
1065 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-09-29 do dziś
1170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-09-29 do dziś
1274 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2006-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.10.2006 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
2data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2011-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2006 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2006 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2011-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów